Sostika Logia
Τελευταία Ενημέρωση : 13/11/2019 
Δίδαξόν με τα δικαιώματά σου.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι καλό και θεάρεστο  να ζητούν οι άνθρωποι από το Θεό ό, τι έχουν ανάγκη.
Όμως   όλοι  ζητάνε τα δικά τους  και όχι του Χριστού, σύμφωνα με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, « οι πάντες γαρ τα εαυτών ζητούσιν, ου τα του Χριστού Ιησού »( Φιλ.β’, 21).

Περισσότερα


Προς τιμήν της Παναγίας

Όταν η Μάρθα είπε στο Κύριο για τον αδελφό της το Λάζαρο που είχε πεθάνει, « Οίδα ότι αναστήσεται εν τη αναστάσει εν τη εσχάτῃ  ημέρᾳ.   είπεν αυτή ο Ιησούς· Εγώ ειμι η ανάστασις και η ζωή.  ο πιστεύων εις εμέ, καν αποθάνῃ, ζήσεται· και πας ο ζων και πιστεύων εις εμέ ου μη αποθάνῃ εις τον αιώνα » ( Ιω. ια’, 24-26).

Περισσότερα


ΣΕΣΩΣΜΕΝΟΣ

Ένας έκανε σε κάποιον επιμόνως την  εξής ερώτηση, είσαι σεσωσμένος;

Τι μπορεί να πει κανείς για να του απαντήσει;

Κατ’ αρχήν δεν είναι υποχρεωμένος να του απαντήσει, γιατί πρώτον η ερώτηση αυτή αναφέρεται σε προσωπικό θέμα, και δεύτερον  γίνεται από θεολογική αμάθεια. Το ότι   αναφέρεται σε προσωπικό θέμα είναι προφανές, και  το ότι  γίνεται από θεολογική αμάθεια  φαίνεται από το ότι αυτός που την έκανε δε γνωρίζει ότι είναι λανθασμένη.

Περισσότερα


Χώμα και πέτρα

Ο Θεός προκειμένου να δημιουργήσει τον Αδάμ έλαβε χώμα από τη γη. Έτσι ο Αδάμ, όπως δηλώνει και το όνομά του, είναι χοϊκός και κατ’ επέκταση χοϊκοί είναι και οι απόγονοί του.

Περισσότερα


Η τροφή των Πρωτοπλάστων

Ερώτηση 1η  Ο Θεός μέσα στον παράδεισο είπε στους πρωτόπλαστους να μην τρώνε και να κάνουν αυστηρή νηστεία;
Απάντηση: Αυτά τα λόγια, με άλλα λόγια, τα είπε ο διάβολος στην Εύα συκοφαντώντας το Θεό. Συγκεκριμένα της είπε, «τί ὅτι εἶπεν ὁ Θεός, οὐ μὴ φάγητε ἀπὸ παντὸς ξύλου τοῦ παραδείσου;». (Γεν. γ’, 1). 

Περισσότερα


Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών

Νεκρών ανθρώπων ή νεκρών σωμάτων;

Και τα δύο, όπως θα φανεί στη συνέχεια.

Α.  Ανάσταση νεκρών ανθρώπων: 
Όπως είναι γνωστό, ο άνθρωπος μετά το θάνατο και μέχρι τη στιγμή της ανάστασης λέγεται νεκρός, γιατί με το θάνατο επήλθε ο χωρισμός της ψυχής από το σώμα σύμφωνα με το,  « και επιστρέψη ο χους επί την γην, ως ην, και το πνεύμα επιστρέψη προς τον Θεόν, ος έδωκεν αυτό » (Εκκλ. ιβ’, 7).

Περισσότερα


Η ΕΞΑΗΜΕΡΟΣ

Ερωτήσεις, απαντήσεις
Α’ « Εν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος. 3 καὶ εἶπεν ὁ Θεός· γενηθήτω φῶς· καὶ ἐγένετο φῶς. 4 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς, ὅτι καλόν· καὶ διεχώρισεν ὁ Θεὸς ἀνὰ μέσον τοῦ φωτὸς καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ σκότους. 5 καὶ ἐκάλεσεν ὁ Θεὸς τὸ φῶς ἡμέραν καὶ τὸ σκότος ἐκάλεσε νύκτα. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα μία……………………31 καὶ εἶδεν ὁ Θεὸς τὰ πάντα, ὅσα ἐποίησε, καὶ ἰδοὺ καλὰ λίαν. καὶ ἐγένετο ἑσπέρα καὶ ἐγένετο πρωΐ, ἡμέρα ἕκτη » ( Γεν. α’, 1-31).

Περισσότερα


Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστιν.

Τι σημαίνει  ο λόγος του  Χριστύ, « Τα αδύνατα παρά ανθρώποις δυνατά παρά τω Θεώ εστιν »(Λουκ.ιη’,27 ); Αυτό το είπε ο Κύριος ως απάντηση σε ερώτημα που του τέθηκε, όπως φαίνεται στο παρακάτω γνωστό απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Λουκά: « Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περίλυπον γενόμενον είπε·

Περισσότερα


ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Κατά την ημέρα της κρίσεως γιατί λέγεται ότι θα συγκεντρωθούν μπροστά στον  Κριτή όλα τα έθνη και όχι όλοι οι άνθρωποι;Κατ’ αρχήν ας σημειωθεί ότι αυτό δε λέγεται από έναν οποιονδήποτε, αλλά  το είπε ο Ίδιος ο Κύριος  με τα εξής λόγια, « και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς απ' αλλήλων, ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων » (Ματ. κε’, 32).

Περισσότερα


Παράτεινον το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε.

Όποιος έχει συνηθίσει να λέει, «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό», ασφαλώς είναι πάρα πολύ καλό. Και πώς όχι αφού ζητάει το έλεος του Κυρίου; Όμως αυτό θα είναι ακόμη καλλίτερο και αποτελεσματικότερο, αν γνωρίζει και τα παρακάτω που έχουν σχέση με τη γνώση της αλήθειας, δηλαδή με τη γνώση του Θεού, σύμφωνα με τον ψαλμικό στοίχο, « παράτεινον το έλεός σου τοις γινώσκουσί σε »( Ψ. 35,11):

Περισσότερα


ΕΝΙΚΟΣ Η’ ΠΛΗΘΗΥΝΤΙΚΟΣ;

Όταν ένας πιστός απευθύνεται με την προσευχή του στον Ένα και Τριαδικό Θεό, δηλαδή στην Αγία Τριάδα, ποιον αριθμό πρέπει να χρησιμοποιεί, τον ενικό ή τον πληθυντικό;
Περισσότερα


ΔΙΚΑΙΩΣΗ

Όταν αναφέρεται η θεία δικαιοσύνη, συνήθως ο νους του ανθρώπου πάει στην τιμωρία των αμαρτωλών από το Θεό που είναι και δίκαιος. Όμως απόδοση δικαιοσύνης δε σημαίνει μόνο τιμωρία αλλά και αξιομισθία. Εκτός από αυτή τη σημασία της δικαιοσύνης του Θεού υπάρχει και άλλη. Πρόκειται για τη δικαιοσύνη που δίνει ο Θεός σε όσους την επιθυμούν σύμφωνα με το « μακάριοι οι πεινώντες και διψώντες την δικαιοσύνην, ότι αυτοί χορτασθήσονται» (Ματ.ε’,6).

Περισσότερα


ΕΥΛΟΓΙΑ ΚΥΡΙΟΥ

Ευλογία  Κυρίου σημαίνει ο Κύρος ευλογεί, γιατί  σύμφωνα  με το συντακτικό  της ελληνικής γλώσσας  η  γενική πτώση  Κυρίου είναι υποκειμενική,  επειδή γίνεται υποκείμενο, όταν η πρώτη λέξη ευλογία γίνει ρήμα, δηλαδή ευλογεί.

Περισσότερα


ΜΕΣΟΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

Όπως είναι γνωστό, το μέσον χρειάζεται για να επιτευχθεί ο επιδιωκόμενος σκοπός . Για παράδειγμα, για να δει ένας τυφλός, πράγμα που είναι γι’ αυτόν ο επιδιωκόμενος σκοπός, χρειάζεται οπωσδήποτε να απαλλαγεί από την τύφλωση που έχει. Έτσι το ζητούμενο γι’ αυτόν, δηλαδή ο σκοπός, είναι να δει. Όταν ο Χριστός ρώτησε έναν τυφλό, « τι σοι θέλεις ποιήσω; ο δε είπε· Κύριε, ίνα αναβλέψω » ( Λουκ. ιη’, 41).
Περισσότερα


ΕΛΑ, ΚΥΡΙΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΕ

Δεν αποκλείεται, κάποιος που διαβάζει επιλεκτικά την Αποκάλυψη του Ιωάννη, να δίνει μεγαλύτερη σημασία σε κάποια λόγια της, και άλλα να τα παραβλέπει ή και να τα αγνοεί. Για παράδειγμα, μπορεί να παίρνει στα σοβαρά, και πολύ  καλά κάνει,  τον αριθμό χξς’,  αλλά να μη δίνει σημασία  στα εξής λόγια,

Περισσότερα


Ποιος γέννησε τα τέκνα της Εκκλησίας;

Τα τέκνα της Εκκλησίας, όπως φαίνεται από τα παρακάτω εδάφια της Αγίας Γραφής, τα γέννησε ο Θεός:

α)  Ο Ιωάννης γράφει, «  όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτοίς εξουσίαν τέκνα Θεού γενέσθαι, τοις πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού,  οι ουκ εξ αιμάτων, ουδέ εκ θελήματος σαρκός, ουδέ εκ θελήματος ανδρός, αλλ' εκ Θεού εγεννήθησαν »(Ιω. α’,12-13 ).

Περισσότερα


ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΕΙΝΑΕΙ

Ο Κύριος είπε ότι  κατά την ημέρα της κρίσεως θα πει, « επείνασα, και ουκ εδώκατέ μοι φαγείν, εδίψησα, και ουκ εποτίσατέ με »( Ματ. κε’,42 ). Τότε, μπορεί  κάποιος  αντιρρησίας  να του πει,

Περισσότερα


Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΘΕΟΣ

Αν και αυτό είναι γνωστό, ας γράψουμε τα παρακάτω για παν ενδεχόμενο, γιατί ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια.  Αυτός, « ο όφις ο μέγας ο αρχαίος, ο καλούμενος Διάβολος και ο Σατανάς, ο πλανών την οικουμένην όλην » (Απ. ιβ’, 9), πρώτη απ’ όλους εξαπάτησε την Εύα,

Περισσότερα


ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΕΣΧΑΤΕΣ ΗΜΕΡΕΣ

Οι πρώτες   ημέρες που ονομάστηκαν  έσχατες ήταν αυτές μετά την Ανάσταση του Κυρίου.  Αυτό φαίνεται από τα  εξής λόγια του  Αποστόλου  Πέτρου  που είπε κατά την ημέρα της Πεντηκοστής, « και έσται εν ταις εσχάταις ημέραις, λέγει ο Θεός, εκχεώ από του πνεύματός μου επί πάσαν σάρκα,……»( Πρ. β’, 17).

Περισσότερα


ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑ ΤΟ ΘΑΔΑΙΟ

Ο Ιούδας, δηλαδή ο Απόστολος  «Λεββαίος ο επικληθείς Θαδδαίος» (Ματ. ι΄,3), σύμφωνα με τα παρακάτω,  δε φαίνεται ότι ήταν ένας από τους νομιζόμενους αδελφούς  του Χριστού:

Περισσότερα  Επόμενη Σελίδα >>  Αρχή