Sostika Logia
Τελευταία Ενημέρωση : 23/9/2019 
Ο ΒΗΧΑΣ

Ένας  πιστός ενοχλήθηκε ένα βράδυ από συνεχή βήχα που δεν τον άφηνε να κλείσει μάτι. Μόλις να κοιμήθηκε για μία ώρα ο άνθρωπος.

Περισσότερα


Η έξοδος των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο είναι τιμωρία του Θεού;

α) Η έξοδος των πρωτοπλάστων από τον παράδεισο ήταν αναγκαία  και δείχνει την φιλανθρωπία του Θεού, όπως φαίνεται  από  τα λόγια Του για τον Αδάμ, «και νυν μη ποτε εκτείνη την χείρα αυτού και λάβη από του ξύλου της ζωής και φάγη και ζήσεται εις τον αιώνα » (Γεν. γ΄, 22).

Περισσότερα


ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΑ

Ο ουρανός και η γη είναι του Θεού σύμφωνα και με το ψαλμικό, « σοι εἰσιν οι ουρανοί, και ση ἐστιν η γη· την οικουμένην και το πλήρωμα αυτής συ εθεμελίωσας »( Ψ. 88,12). Όσα όμως έχει ο Θεός είναι του Χριστού σύμφωνα και με το, « πάντα όσα έχει ο πατήρ εμά εστι »( Ιω. ιστ’, 15). Οι καρδιές των ανθρώπων ανήκουν στο Θεό αφού Αυτός είναι, «ο πλάσας κατά μόνας τας καρδίας αυτών » ( Ψ. 32, 15). Άρα, σύμφωνα με τα παραπάνω, οι καρδιές των ανθρώπων ανήκουν στο Χριστό, και κατά συνέπεια έχει δικαίωμα να κατοικεί εκεί, επειδή αυτές είναι ο οίκος του Πατέρα Του. Αυτό το δήλωσε ο Ίδιος με τα εξής λόγια, « ουκ ήδειτε ότι εν τοις του πατρός μου δει είναί με; » ( Λουκ β’,49 ). Ο δε Απόστολος Παύλος λέει, « κατοικήσαι τον Χριστόν διά της πίστεως εν ταις καρδίαις υμών » (Εφ. γ’, 17). Κάθε λοιπόν εχθρικό προς το Χριστό στοιχείο και αλλότριο πνεύμα δεν πρέπει να έχει τόπο στην καρδιά του ανθρώπου, γιατί, αν αυτό συμβεί και ο άνθρωπος μαζί του συνδεθεί, σπεύδει απερίσκεπτα προς την καταστροφή. Έτσι, « εάν πνεύμα του εξουσιάζοντος αναβή επί σε, τόπον σου μη αφής »( Εκκλ. ι’, 4) και, « πάσῃ φυλακῇ τήρει σὴν καρδίαν, ἐκ γὰρ τούτων ἔξοδοι ζωῆς » (Παρ. δ’, 23).

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες Κ’ (3)

1. Τι σημαίνει η λέξη άγιος;

Α’ Η λέξη άγιος δηλώνει αυτόν που δεν έχει σχέση με την αμαρτία. Έτσι, επειδή μόνο ο Θεός δεν έχει σχέση με την αμαρτία, Αυτός είναι ο απολύτως Άγιος. Επίσης απολύτως Άγιος είναι και ο Χριστός ο Οποίος είπε, « τίς ἐξ ὑμῶν ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; » (Ιω. η’, 46). Οι πιστοί λοιπόν ομολογούν και λένε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς.

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες ΙΘ’ (3)

                                                                                                      1

                                                                                       Γεύση Χριστουγέννων

« καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί,…» ( Α’ Τιμ. γ’, 16). Ο Θεός που εφανερώθη εν σαρκί προφανώς είναι ο Λόγος του Θεού ο Οποίος, « ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος » ( Ιω. α’, 1). Η Δε σαρξ είναι εκ της Παρθένου και έτσι, « ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο »( Ιω. α’, 14).

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες ΙΗ' (3)

                                                                                                        1

                                                                                ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΖΕΙ;

Κάποιος είπε σε κάποιον για κάποιον πολύ ηλικιωμένο που τον γνώριζε, ότι τον αφήνει ο Θεός να ζει ακόμη για να τον τιμωρήσει, επειδή δεν ήταν καλός άνθρωπος.

Περισσότερα


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΔΟΛΕΣΧΙΑ

Η λέξη αδολεσχία στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει, με την κακή έννοια, την εσωτερική στον άνθρωπο κακόβουλη σκέψη και φλυαρία, όπως φαίνεται και από τα εξής χωρία:

Περισσότερα


ΙΖ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

                                                                                                             1
Σε μία φιλική συντροφιά που γινόταν λόγος  γύρω από διάφορα θρησκευτικά θέματα, ένας ρώτησε, γιατί το Ευχέλαιο κανονικά πρέπει  να γίνεται από επτά Ιερείς; Έτσι άρχισε μία συζήτηση κατά την οποία, μεταξύ των άλλων, λέχθηκαν και τα εξής:  Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος γράφει, « ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας,

Περισσότερα


ΙΣΤ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από συγκεκριμένα  λόγια;

Όχι, όπως φαίνεται και από το ότι ο Απόστολος Παύλος που είπε το « αδιαλείπτως προσεύχεσθε »( Α’ Θεσ. ε’, 17), για να μείνουμε μόνο σε αυτό, δεν καθόρισε κάποια λόγια προσευχής. 

Περισσότερα


ΙΕ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Το να αγαπάει ένας πλούσιος άρχοντας το μοναχογιό του που είναι και ο κληρονόμος του είναι φυσικό, λογικό και αυτονόητο.

Περισσότερα


ΙΔ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Ο Κύριος είπε, « ο μένων εν εμοί κἀγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν » (Ιω. ιε’, 5). Πώς όμως μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό το, « ο μένων εν εμοί κἀγώ εν αυτώ »; 

Περισσότερα


ΤΟ ΦΘΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΘΑΣΤΟΥ

Αν ένα υλικό  αντικείμενο κατευθύνεται προς τον ήλιο, δε θα φτάσει πότε, γιατί θα διαλυθεί και θα καεί  πριν προφτάσει να φτάσει.

Περισσότερα


ΙΓ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Αν κάποιος, που πολλοί τον θεωρούν άγιο, ερωτηθεί από  έναν απλό χριστιανό, αν  συμφωνεί  στον παράδεισο να  αλλάξουν θέσεις, δηλαδή να πάρει  ο ένας τη θέση του άλλου,  τι θα απαντούσε; 

 

 

Περισσότερα


ΙΒ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άσωτος επέστρεψε στον πατέρα του και  μετανόησε. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως το ότι είναι δεδομένο δε σημαίνει ότι γίνεται εμπόδιο να αναφερθεί ο λόγος της μετάνοιάς του και της επιστροφής του.

Περισσότερα


ΙΑ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Η κρίση του κόσμου από τον Υιόν του Θεού, είναι αυτονόητο ότι  δε σημαίνει οπωσδήποτε κατάκριση και καταδίκη. Ο  Ίδιος ο Κύριος είπε στο Νικόδημο, « ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον, αλλ' ίνα σωθή ο κόσμος  δι' αυτού » ( Ιω. γ’, 17).

Περισσότερα


Ι' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Είναι θεολογικά ακριβές να ταυτίζεται ένα αμαρτωλό πάθος με ένα δαίμονα;

Όχι, όπως θα φανεί στη συνέχεια: Τα αμαρτωλά πάθη και γενικά η αμαρτία είναι το λεγόμενο ηθικό κακό. Το κακό όμως είναι το «μη ον», ενώ  ο διάβολος  είναι ον, δηλαδή υπάρχει ως πονηρό πνεύμα.

 

 

Περισσότερα


Θ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η άφεση των παραπτωμάτων παρέχεται «διά του αίματος του Χριστού » και όχι μέσω του πνευματικού;

Περισσότερα


Η' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1.Δεν είναι δυνατό να έχει και να κρατάει κανείς ένα ανεκτίμητης  αξίας θησαυρό, έτσι γυμνό χωρίς κάποια θήκη.Δεν είναι δυνατό να δέχεται  μία μικρή ηλεκτρική συσκευή το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τον κατάλληλο μετασχηματιστή.

Περισσότερα


Ζ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Ο Χριστός θα παραμείνει αιωνίως και άνθρωπος ή θα είναι μόνο Θεός;

Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, θα είναι  πάντα Θεός και άνθρωπος, εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με ημερομηνία λήξεως.

Περισσότερα


ΣΤ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (10)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΚΑΔΑ

31.  Τι   έπαθε   η   φύση   του  Εωσφόρου μετά    την    αφαίρεση   από   αυτή   της   θείας  προστασίας;

Η    φύση   του  βέβαια  δεν  έπαψε  να υπάρχει,  αλλά  έχασε  τις  δωρεές  του  Θεού  που  την  κρατούσαν  στην  αλήθεια και   το  φως,   και  έπεσε  στο  ψέμα  και στο   σκοτάδι  γεμάτη   πλέον  από   πάθη   και   πονηρία.   'Ετσι    η  θέλησή  του,  που είναι  ο  εκφραστής  της   ηθικής   του ποιότητας,  στρέφεται    πλέον    αντίθετα   στο   θέλημα   του   Θεού.

Περισσότερα  Επόμενη Σελίδα >>  Αρχή