Sostika Logia
Τελευταία Ενημέρωση : 22/7/2018 
Θεολογικές Αδολεσχίες ΙΘ’ (3)

                                                                                                      1

                                                                                       Γεύση Χριστουγέννων

« καὶ ὁμολογουμένως μέγα ἐστὶ τὸ τῆς εὐσεβείας μυστήριον· Θεὸς ἐφανερώθη ἐν σαρκί,…» ( Α’ Τιμ. γ’, 16). Ο Θεός που εφανερώθη εν σαρκί προφανώς είναι ο Λόγος του Θεού ο Οποίος, « ἦν πρὸς τὸν Θεόν, καὶ Θεὸς ἦν ὁ Λόγος » ( Ιω. α’, 1). Η Δε σαρξ είναι εκ της Παρθένου και έτσι, « ὁ Λόγος σὰρξ ἐγένετο »( Ιω. α’, 14).

Περισσότερα


Θεολογικές Αδολεσχίες ΙΗ' (3)

                                                                                                        1

                                                                                ΓΙΑΤΙ ΤΟΝ ΑΦΗΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΖΕΙ;

Κάποιος είπε σε κάποιον για κάποιον πολύ ηλικιωμένο που τον γνώριζε, ότι τον αφήνει ο Θεός να ζει ακόμη για να τον τιμωρήσει, επειδή δεν ήταν καλός άνθρωπος.

Περισσότερα


ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΔΟΛΕΣΧΙΑ

Η λέξη αδολεσχία στην Παλαιά Διαθήκη σημαίνει, με την κακή έννοια, την εσωτερική στον άνθρωπο κακόβουλη σκέψη και φλυαρία, όπως φαίνεται και από τα εξής χωρία:

Περισσότερα


ΙΖ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

                                                                                                             1
Σε μία φιλική συντροφιά που γινόταν λόγος  γύρω από διάφορα θρησκευτικά θέματα, ένας ρώτησε, γιατί το Ευχέλαιο κανονικά πρέπει  να γίνεται από επτά Ιερείς; Έτσι άρχισε μία συζήτηση κατά την οποία, μεταξύ των άλλων, λέχθηκαν και τα εξής:  Ο Ιάκωβος ο Αδελφόθεος γράφει, « ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας,

Περισσότερα


ΙΣΤ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Η αδιάλειπτη προσευχή είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από συγκεκριμένα  λόγια;

Όχι, όπως φαίνεται και από το ότι ο Απόστολος Παύλος που είπε το « αδιαλείπτως προσεύχεσθε »( Α’ Θεσ. ε’, 17), για να μείνουμε μόνο σε αυτό, δεν καθόρισε κάποια λόγια προσευχής. 

Περισσότερα


ΙΕ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Το να αγαπάει ένας πλούσιος άρχοντας το μοναχογιό του που είναι και ο κληρονόμος του είναι φυσικό, λογικό και αυτονόητο.

Περισσότερα


ΙΔ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Ο Κύριος είπε, « ο μένων εν εμοί κἀγώ εν αυτώ, ούτος φέρει καρπόν πολύν, ότι χωρίς εμού ου δύνασθε ποιείν ουδέν » (Ιω. ιε’, 5). Πώς όμως μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτό το, « ο μένων εν εμοί κἀγώ εν αυτώ »; 

Περισσότερα


ΤΟ ΦΘΑΣΙΜΟ ΤΟΥ ΑΦΘΑΣΤΟΥ

Αν ένα υλικό  αντικείμενο κατευθύνεται προς τον ήλιο, δε θα φτάσει πότε, γιατί θα διαλυθεί και θα καεί  πριν προφτάσει να φτάσει.

Περισσότερα


ΙΓ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Αν κάποιος, που πολλοί τον θεωρούν άγιο, ερωτηθεί από  έναν απλό χριστιανό, αν  συμφωνεί  στον παράδεισο να  αλλάξουν θέσεις, δηλαδή να πάρει  ο ένας τη θέση του άλλου,  τι θα απαντούσε; 

 

 

Περισσότερα


ΙΒ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο άσωτος επέστρεψε στον πατέρα του και  μετανόησε. Αυτό είναι δεδομένο. Όμως το ότι είναι δεδομένο δε σημαίνει ότι γίνεται εμπόδιο να αναφερθεί ο λόγος της μετάνοιάς του και της επιστροφής του.

Περισσότερα


ΙΑ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Η κρίση του κόσμου από τον Υιόν του Θεού, είναι αυτονόητο ότι  δε σημαίνει οπωσδήποτε κατάκριση και καταδίκη. Ο  Ίδιος ο Κύριος είπε στο Νικόδημο, « ου γαρ απέστειλεν ο Θεός τον υιόν αυτού εις τον κόσμον ίνα κρίνη τον κόσμον, αλλ' ίνα σωθή ο κόσμος  δι' αυτού » ( Ιω. γ’, 17).

Περισσότερα


Ι' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Είναι θεολογικά ακριβές να ταυτίζεται ένα αμαρτωλό πάθος με ένα δαίμονα;

Όχι, όπως θα φανεί στη συνέχεια: Τα αμαρτωλά πάθη και γενικά η αμαρτία είναι το λεγόμενο ηθικό κακό. Το κακό όμως είναι το «μη ον», ενώ  ο διάβολος  είναι ον, δηλαδή υπάρχει ως πονηρό πνεύμα.

 

 

Περισσότερα


Θ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Γιατί ο Απόστολος Παύλος λέει ότι η άφεση των παραπτωμάτων παρέχεται «διά του αίματος του Χριστού » και όχι μέσω του πνευματικού;

Περισσότερα


Η' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1.Δεν είναι δυνατό να έχει και να κρατάει κανείς ένα ανεκτίμητης  αξίας θησαυρό, έτσι γυμνό χωρίς κάποια θήκη.Δεν είναι δυνατό να δέχεται  μία μικρή ηλεκτρική συσκευή το ηλεκτρικό ρεύμα, χωρίς τον κατάλληλο μετασχηματιστή.

Περισσότερα


Ζ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (5)

1. Ο Χριστός θα παραμείνει αιωνίως και άνθρωπος ή θα είναι μόνο Θεός;

Ο Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού, θα είναι  πάντα Θεός και άνθρωπος, εις τους αιώνας των αιώνων, γιατί δεν προσέλαβε την ανθρώπινη φύση με ημερομηνία λήξεως.

Περισσότερα


ΣΤ' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ (10)

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΚΑΔΑ

31.  Τι   έπαθε   η   φύση   του  Εωσφόρου μετά    την    αφαίρεση   από   αυτή   της   θείας  προστασίας;

Η    φύση   του  βέβαια  δεν  έπαψε  να υπάρχει,  αλλά  έχασε  τις  δωρεές  του  Θεού  που  την  κρατούσαν  στην  αλήθεια και   το  φως,   και  έπεσε  στο  ψέμα  και στο   σκοτάδι  γεμάτη   πλέον  από   πάθη   και   πονηρία.   'Ετσι    η  θέλησή  του,  που είναι  ο  εκφραστής  της   ηθικής   του ποιότητας,  στρέφεται    πλέον    αντίθετα   στο   θέλημα   του   Θεού.

Περισσότερα


Ε’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ ( 10 )

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΚΑΔΑ 

 

21. Αφού το αυτεξούσιο  είναι  δώρο του  Θεού  στα  λογικά  δημιουργήματά Του,  και  άρα  δεν  μπορεί  να  κινηθεί παρά  με  την  ενέργεια  του  Θεού, γιατί τότε  κλίνει  και  αντίθετα  στο  θέλημά Του;

 

 Το  αυτεξούσιο  είναι  μεν  δώρο  του Θεού  στα  λογικά  δημιουργήματά  Του αλλά  δεν είναι  κατά  κάποιο  τρόπο  μια μηχανή    που   το    αποτέλεσμα    της κινήσεώς   της   εξαρτάται  από  εκείνον που    δίνει   την   πρώτη    κίνηση. 

Περισσότερα


Δ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ ( 10 )

ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΕΚΑΔΑ

11. Το   αυτεξούσιο   του   Εωσφόρου στάθηκε  η  αιτία  της  αμαρτίας  του; 'Όχι,  γιατί  δεν  είναι  δυνατό  το  δώρο του   Θεού   να   είναι   αιτία    αμαρτίας,  αφού   στην   περίπτωση   αυτή   η   αιτία   θα   μεταβιβαζόταν   στον  Ίδιο  το   Θεό. 'Άλλωστε  υπάρχουν  και  οι  άγγελοι  που δεν  αμάρτησαν,   αν   και   είχαν   και   αυτοί το   αυτεξούσιό   τους.

Περισσότερα


Γ’ ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ ( 10 )

1. Τι είναι το κακό;

    Kακό  είναι   η   αμαρτία   και   οι συνέπειές   της   που   συνοψίζονται  στο λεγόμενο   φυσικό  και   ηθικό   κακό.

2. Τι  είναι  η  αμαρτία;

    Αμαρτία  είναι   η  ανομία,  δηλαδή   η παράβαση  του  θείου  θελήματος, "και  η αμαρτία  εστίν  η  ανομία" (Α’ Ιω. 3, 4).

3. Για   να   είναι   σε   θέση  ένα δημιούργημα   του  Θεού  να  παραβεί      το    θέλημά   Του  τι  απαιτείται;

    Πρέπει οπωσδήποτε   να   έχει   νου   και αυτεξούσιο.

Περισσότερα


Β' ΘΕΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΔΟΛΕΣΧΙΕΣ ( 10 )

 

    Ποιο είναι το έργο των δαιμόνων;

 

    Οι   δαίμονες   εργάζονται    αντίθετα στο   θέλημα  του   Θεού.  Επειδή   δε  ο   Θεός    θέλει   τη   σωτηρία   των   ανθρώπων,  οι  δαίμονες     προσπαθούν     με    πολλούς   τρόπους   να   τη   ματαιώσουν.    'Ετσι    το   έργο   τους   έρχεται    σε   αντίθεση    με  το   απολυτρωτικό   έργο   του   Χριστού   και  της   εκκλησίας   Του.

 

    Μπορούν    οι    δαίμονες    να ματαιώσουν  το  σχέδιο  του  Θεού  για      τη   σωτηρία   των   ανθρώπων;

 

Περισσότερα  Επόμενη Σελίδα >>  Αρχή